logo tansp kopi 2 110 px kopi

Forretningsbetingelser for online køb af billetter

Salgs- og leveringsbetingelser for billetsalg via Provinsbyer.dk

Nærværende betingelser gælder for enhver aftaler der indgås via Provinsbyer.dk's hjemmeside eller på anden måde indgås via/med Provinsbyer.dk

Ved billetkøb via Provinsbyer.dk's hjemmeside accepterer og tiltræder billetkøbere forretningsbetingelserne herunder:

1 Generelt:

1. Enhver aftale om køb og leverance af billetter mv., mellem parterne i en indgået aftale, sker på grundlag af nærværende salgs- og levringsbetingelser.
2. Provinsbyer.dk formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
3 Billetkøberen accepteret som følge af bestemmelsen under pkt. 1.2., at det er den ansvarlige arrangør, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement derfor skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.
4 Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når Provinsbyer.dk digitalt har registreret anmodning om køb af billetter samt modtaget betaling.
5 Brugere af sitet / billetkøbere accepterer, at Provinsbyer.dk ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved sitet, herunder – men ikke begrænset til – fejl som følge af tekniske forstyrrelser, virusangreb og nedbrud.
6 Det er brugeren af sitets / billetkøberens eget ansvar, at arrangementsdeltageren opfylder evt. krav eller betingelser for køb af billet herunder krav til fx alder, påklædning mv. Sådanne krav vil altid fremgå på hjemmesiden under det enkelte arrangement.
7 Det er billetkøbererns ansvar løbende at orientere sig om det arrangement man har købt billet til, da de praktiske omstændigheder om arrangementet kan ændre sig. Ved store ændringer vil arrangøren eller Provinsbyer.dk sende information ud via email direkte til alle købere, ligesom informationen i mange tilfælde vil blive offentliggjort via hjemmesider, Facebook, pressen m.v. Arrangøren og Provinsbyer.dk kan ikke gøres ansvarlig for om billetkøberen modtager informationen.

2 Køb
1 Billetkøberen accepterer ved køb, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handlen.
2 Hvor ikke andet er beskrevet, er køb omfattet af dansk rets almindelige regler
3 For nogle arrangementer kan der være restriktioner for antallet af billetter, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden under arrangementet, og Provinsbyer.dk forbeholder sig ret til at korrigere /afvise alle ordrer, hvor antallet af købte billetter overstiger antallet af billetter, der maksimalt kan erhverves pr. person.
4 Det er billetkøbers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.
5 Billet.dk ombytter ikke købte billetter til andre arrangementer.
6 Billet.dk forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer og porto.
7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden såvel som aflyste arrangementer.

3 Betaling
1 Betaling kan ske med de betalingsmidler, der til enhver tid fremgår af betalingsmodulet, og skal finde sted ved onlinebetaling.
2 Betaling hæves, når billetten afsendes.
3 Der pålægges leveringsomkostninger, hvis Provinsbyer.dk skal fremsende billetten med posten.
4 Der opkræves et ekspeditionsgebyr pr. billet
5 Gældende ekspeditionsgebyr er 8 kr.
6 Ekspeditionsgebyret dækker alle omkostninger for køber herunder administration og kreditkortgebyrer.

4 Levering
1 Levering af billet sker enten via download, elektronisk post i form af en PDF-fil (Print-selv)
2 Billetter fremsendt med elektronisk post fremsendes hurtigst muligt, idet Provinsbyer.dk ikke kan gøres ansvarlig for forsinket levering, der skyldes forhold hos 3. mand f.eks. leverandør af netforbindelse eller (ekstraordinært) Post Danmark.

5 Personoplysninger
1 Billetkøberen accepterer ved handel via Provinsbyer.dk, at Provinsbyer.dk opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med billetkøb.
2 Personoplysningerne såsom navn, adresse, telefonnummer, oplysninger om e-mailadresse etc., overdrages til den arrangør, der afholder det arrangement, der er købt billet til. Dette sker for at sikre billetkøberen den optimale service f.eks. ved sene ændringer i arrangementet og aflysninger.
3 Det er billetkøberens ansvar, at Provinsbyer.dk altid har korrekte kontaktoplysninger, således at meddelelse om aflyste/ændrede arrangementer kan videregives til billetkøberen.

6 Billetten
1 Købte billetter fungerer som adgangsbevis til det omhandlede arrangement, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange mhp. at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Overtrædelse heraf vil føre til annullering af billet samt bortvisning af samtlige personer, der har anvendt / forsøgt at anvende samme adgangsbevis.
2 Billetkøberen accepterer, at der muligvis skal forevises ID i form af kørekort, pas eller andet gyldig personidentifikation samme med billetten for at få adgang til et arrangement.
3 Billetkøbere gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der efter dansk lovgivning (Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer af 23. maj 2007) er forbud mod, samt straf forbundet med, at søge at opnå fortjeneste eller anden form for vinding ved videresalg af koncertbilletter.
4 Ødelagte, mistede og stjålne billetter refunderes som udgangspunkt ikke

7 Fortrydelsesret
I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

8 Reklamation
1 Reklamation vedrørende et arrangement skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.
2 Reklamation vedrørende selve billetkøbet skal altid rettes direkte til Provinsbyer.dk

9 Aflysning
1 Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor købte billetter da vil være gældende. Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.
2 Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen på billetten jf. dog 9.5.
3 Ændring i dato, delvis gennemførelse af arrangement, arrangementer ikke gennemført i henhold til arrangementsbeskrivelsen etc. anses ikke for aflyste.
4 Billetgebyrer, leveringsgebyrer, kortgebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto refunderes ikke.
5 Såfremt aflysning skyldes arrangørens konkurs, indtræden i rekonstruktion, flytning af arrangement, andre mangler ved arrangementet etc. er dette Provinsbyer.dk uvedkommende og evt. reklamationer / krav skal rettes direkte mod arrangøren / boet. Bestemmelsen under punkt 9.4. er tillige gældende i forhold hertil.
6 Ved aflysning returneres billettens pris tilbage til billetkøber. Det er altid arrangementets arrangør der har ansvaret for refunderingen, selv om det ofte vil være Provinsbyer.dk, der udfører opgaven. Såfremt ordrerne på arrangementet er foretaget for mere end et år siden, kan Provinsbyer.dk ikke længere refundere direkte tilbage til købers kort og konto, og i disse tilfælde vil det altid være arrangørens opgave at forestå refunderingen.

10 Ændringer
1 Provinsbyer.dk forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af den pågældende arrangement.

11 Tab
1 Provinsbyer.dk kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af arrangementer, der kun er delvist - eller slet ikke – gennemført.

12 Lovvalg og værneting
1 Aftale om køb af billetter via Provinsbyer.dk er underkastet dansk ret, og enhver uoverensstemmelse mellem Provinsbyer.dk og billetkøber skal afgøres med Retten i Sønderborg som værneting i 1. instans.